Rezydencja podatkowa spółki estońskiej

Streszczenie artykułu

Karta E-Residency nie ma wpływu na rezydencję podatkową spółki. Kwestię rezydencji podatkowej określają lokalne ustawy oraz umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Estonią.

Rezydencja osoby fizycznej

Osoba fizyczna ma rezydencję Estońską jeśli:

  • ma miejsca zamieszkania na terytorium Estonii LUB
  • pozostaje na terytorium Estonii 183 dni lub więcej w roku kalendarzowym

Wystarczy spełnić jedną przesłankę z powyższych, aby stać się rezydentem estońskim.

A jak to jest w Polsce?

Fiskus nie rozstaje się łatwo ze swoimi podatnikami, tratkując ich jako stałe źródło dochodu.  W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak głosi art. 3 ust. 1 – za rezydenta podatkowego uważa się każdą osobę, która:

  • posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podobnie jak w przypadku Estonii, wystarczy spełnić jedno kryterium, aby fiskus otagował Cię jako polskiego rezydenta podatkowego.   Cóż to jest to centrum interesów życiowych?  Tutaj podpowiada nam to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r – identyfikator IPPB4/4511-712/15-2/MP , według której centum interesów życiowych to szereg powiązań rodzinnych takich jak: posiadanie rodziny, dzieci, przynależność do stowarzyszeń, klubów , partii politycznych.    Przykładowo – trzyosobowa rodzina; mąż, żona i dziecko.  Nie ma znaczenia, że mąż spędza w Estonii większą część roku podatkowego.  To, że pracuje tam od kilku lat – nie ma żadnego znaczenia, gdyż jego centrum interesów jest w Polsce – zatem nie stanie się w takim stanie faktycznym estońskim rezydentem podatkowym.

Rezydencja osoby prawnej – spółki

Jak podpowiada nam estońska ustawa o podatku dochodowym – § 6 (2) Estonian Income Tax Act  –    osoba prawna (tutaj spółka OU – odpowiednik spółki z o.o.) jest rezydentem estońskim jeśli została zarejestrowana w Estonii – cyt. (2) A legal person is a resident if it is established pursuant to Estonian law.

Zatem – wystarczy tylko posiadać wirutalne biuro, skorzystać z usługi rejestracji i Estonia potratkuje firmę jako estońskiego rezydenta podatkowego.

Certyfikat rezydencji – pomożemy uzyskać dla Państwa certyfikat rezydencji podatkowej – dokument rangi urzędowej, który potwierdzi, że estońska spółka jest estońskim rezydentem podatkowym i płaci podatki w Estonii ( dokument bardzo się przyda w celu uniknięcia podatku u źródła i jak każdy dokument urzędowy może być wykorzystany w postępowaniu jako mocny dowód – art. 244 kpc)

 

§ 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

 

A jak jest w Polsce?

Odpowie nam na to art. 3 ust. 1 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

„Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.”

 

Zakładamy zatem na potrzeby niniejszych rozważań, że spółka estońska nie ma siedziby w Polsce – bo ma w Estonii , ale spółka ta może mieć faktyczny zarząd w PL – należy się tego wystrzegać i w ten sposób nie podpadniemy pod ustawę.

Jeśli okazałoby się, że Polska oprócz Estonii uzna spólkę OU za swojego rezydenta podatkowego –  wtedy wchodzą postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Estonią.

Rezydencja według umowy o unikaniu

Artykuł 4

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.

 

3. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, z którego prawa wywodzi się jej status.

 

I to jest clue naszych rozwazań.  Większość umów o unikaniu podwójnego zawiera klauzulę dotyczącą miejsca faktycznego zarządu jak np.  umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

3. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba nie będąca osobą fizyczną, ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona siedzibę tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

 

Estonia – jak zadbać o rezydencję

Co prawda reżim umowy o unikaniu – jak wskazaliśmy powyżej – nie jest taki surowy jak w przypadku większości krajów .  Estonia należy do krajów EOG , w którym obowiązuje swobodny przepływ osób.  Do Estonii można dojechać z Warszawy autobusem linowym lub samolotem.

Jak zadbać o rezydencję podatkową? 

Pomimo dość łagodnego reżimu prawnego – Estońska spółka powinna mieć związki z Estonią – celem założenia spółki – nie powinno być osiągnięcie korzyści podatkowej

 

Bo zgodnie z art. 119a § 1 Ordynacja podatkowa ,  czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)

 

Tylko pytanie – czy w przypadku Estonii – można mówić o korzyści podatkowej, kiedy to przysłowiowe „0% podatku” wcale nie jest zwolnieniem podatkowym – lecz tylko odroczeniem opodatkowa, a normalna stawka podatkowa wynosi 20% i jest to o 1% więcej od polskiej stawki?

 

Kwestia wykładni prawa , interpretacji i orzecznictwa, które z pewnością za niedługo się pojawi.

 

Jednakże zachęcamy do holistycznego podejścia do zbudowania struktury biznesowej.    Pomożemy w organizacji posiedzeń zarządu na terytorium Tallina.    Wynajmiemy dla Państwa przestrzeń biurową lub coworking,  umówimy spotkanie u notariusza, a także uzyskamy niezbędne licencje na prowadzenie działalności regulowanej.

 

 

Certyfikat rezydencji

Uzyskamy dla Państwa certyfikat rezydencji podatkowej od władz estońskich – dokument urzędowy – z podpisem i pieczątką urzędnika za aktualny rok podatkowy lub lata wsteczne.  Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria podatkowa w Estonii

Polska kancelaria podatkowo-prawna w Estonii.  Jeżeli potrzebujesz opinii prawnej, porady podatkowej lub chcesz zarejestrowac już spółkę i korzystać z przywilejów podatkowych Estonii,  skontaktuj się z nami.